Pomorania Antiqua

image001POMORANIA ANTIQUA jest czasopismem naukowym wydawanym przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. Ukazuje się od 1965 roku, t. I (Pomerania Antiqua) – t. XIV:2015. Początkową misją pisma była publikacja wyników badań archeologicznych na Pomorzu Wschodnim w związku z programem obchodów 1000-lecia Państwa Polskiego. Ówczesny Komitet Redakcyjny (Witold Hensel, Rudolf Jamka, Konrad Jażdżewski, Józef Kostrzewski, Zdzisław Rajewski, Kazimierz Żurowski) ukształtował utrzymywaną dotychczas strukturę działów pisma, mianowicie: Rozprawy, Materiały, Recenzje i omówienia, Sprawozdania (z działalności instytucji archeologicznych), Miscellanea (listy, wspomnienia). Rozszerzono natomiast zakres tematyczny pisma. Obecnie publikowane są także teksty z zakresu historii średniowiecza i etnologii. Pismo jest umieszczone w bazach bibliometrycznych European Reference Index for the Humanities (EHIR) oraz The Central European Journal of Sciences and Humanities (CEJSH).
Pierwotną formą wydawniczą jest edycja papierowa: ISSN: PL ISSN 0556-0691

Redakcja

Redaktor Naczelny: Ewa Trawicka

Komitet Redakcyjny: prof. dr Bogusław Gediga, prof. dr Andrzej Kowalski, prof. PAN dr hab. Henryk Mamzer, prof. Dr Danuta Minta, dr Henryk Paner, prof. dr Nicholas Sekunda, prof. dr Romuald Schild, prof. dr Błażej Śliwiński

Sekretarz Redakcji: dr Marian Kwapiński


Adres redakcji
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
ul. Mariacka 25/26
80-833 Gdańsk
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (58) 322-21-00INFORMACJE DLA AUTORÓW

Zasady edytorskie tekstów do publikacji [pobierz plik]
Wszelkie prace przygotowane z zamiarem ich opublikowania w naszym czasopiśmie należy przekazać w postaci plików tekstowych w jednym z wymienionych formatów: *.rtf, *.doc, *.docx lub *.odt i przesłać na adres internetowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pliki nie powinny przekraczać objętości 1,0-1,5 ark. wyd. (1 ark. wyd. = 40 tysięcy znaków wraz ze spacjami). Ilustracje do tekstu należy dołączyć osobno jako pliki *.jpg lub *.tiff o objętości przynajmniej 1 MB. Do tekstu publikacji należy dołączyć streszczenie w j. polskim i j. angielskim (wraz z tłumaczeniem tytułu i podpisami pod ilustracjami) oraz krótką notę o autorze zawierającą informację o stopniu naukowym, miejscu pracy, specjalizacji badawczej.
Teksty powinny być pisane czcionką Times New Roman wielkości 11 lub 12 pkt. bez stosowania dzielenia wyrazów, interlinia 1-1,5. W przypadku używania czcionki szczególnej (np. j. greckiego, j. hebrajskiego, znaków fonetycznych j. praindoeuropejskiego, etc.) należy czcionkę dołączyć w osobnym pliku. Wskazane jest unikanie specjalnego formatowania. W przypadkach uzasadnionych autor może dołączyć plik PDF, zawierający zapis artykułu np. ze zbiorem znaków logicznych.
Przypisy, zgodnie z nadrzędną zasadą obowiązującą dla prac naukowych, nie powinny wprowadzać w błąd. Preferowany jest ich zapis w systemie klasycznym (tradycyjnym) właściwym dla danego języka tekstu. Dopuszczalny jest zapis w systemie harwardzkim lub numerycznym, o ile nie narusza wspomnianej zasady.
Tekst przygotowany do publikacji w języku obcym jest sprawdzany pod względem językowym przez specjalistów z danego języka lub wybitnych tłumaczy danego języka.
Każda rozprawa jest poddawana recenzji, w tym przez recenzentów spoza komitetu redakcyjnego czasopisma. Zarówno recenzenci, jak i autorzy prac pozostają dla siebie anonimowi. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do publikacji lub odrzucenia tekstu. Recenzenci posługują się formularzem recenzyjnym. O konkluzji recenzji autor zostaje poinformowany natychmiast po ich otrzymaniu przez redakcję. Od roku 2016 nazwiska recenzentów współpracujących z naszym rocznikiem publikowane są za dany rok na stronie internetowej czasopisma.
W stosunku do tekstów przyjętych do publikacji redakcja przestrzega zasad rzetelności i uczciwości naukowej związanych z tzw. zaporą ghostwritingową oraz z tzw. guest authorship lub honorary authorship. Od autorów tekstów przyjętych do druku redakcja wymaga deklaracji: (1) o autentyczności i oryginalności przyjętego do publikacji tekstu, (2) o nienaruszaniu praw autorskich osób trzecich oraz (3) zgodę na publikację streszczenia artykułu w bazie CEJSH.
Wydawca z zasady nie płaci honorariów za teksty przyjęte do publikacjiOświadczenie [pobierz plik]
Ja, niżej podpisana/y . . . . . . . . . . . . . . . ., będąc autorem . . . . . . . . . . . . . . . ., zwanym w dalszej części oświadczenia: „Utworem”, niniejszym oświadczam, że jestem jedynym autorem Utworu, a Utwór jest oryginalny i autentyczny.
Dodatkowo oświadczam, że Utwór nie jest obciążony żadnymi prawami i roszczeniami osób trzecich, w tym prawami autorskimi i innymi prawami z dziedziny własności intelektualnej, a rozporządzanie Utworem nie jest ograniczone w żaden sposób. Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku przygotowanego przeze mnie streszczenia Utworu w bazie naukowej CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, jak również na zamieszczenie moich danych osobowych – jako autora Utworu – w tej bazie.

. . . . . . . . . . . . . . . . , dnia . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . (podpis)

 

 

Formularz recenzyjny rocznika Pomorania Antiqua

Tytuł pracy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

      

Pytanie                                                                                                                                          Odpowiedź

    tak nie uwagi*
1. Czy praca kwalifikuje się do opublikowania?   
  bez zmian?
  po wprowadzeniu istotnych zmian?                                                      
2. Czy tytuł pracy jest prawidłowo sformułowany i zgodny z jej treścią?  
3. Czy objętość pracy odpowiada randze jej treści?                                      
  Czy pracę należałoby skrócić?                                                                 
  Czy wskazane byłoby rozbudowa jej?                                                   
4. Czy praca wnosi elementy nowości?                                                           
5. Czy plan i organizacja pracy są prawidłowe?                                           
6. Czy streszczenie i abstract zawierają właściwe informacje?                     
7. Czy ilustracje są przejrzyste i w należyty sposób opisane?                      
8. Czy tok wywodu zawarty w pracy jest właściwie uzasadniony?           
9. Czy zaproponowana interpretacja jest właściwie udokumentowana?        
10. Czy przypisy są prawidłowe i nie wprowadzają czytelnika w błąd?     
11. Czy styl i język spełniają wymogi pisarstwa naukowego?                       
12. Czy literatura jest dobrze dobrana i prawidłowo cytowana?                  

Ocena ogólna: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* uwagi uzasadniane są oddzielnie